Algemene Voorwaarden.

Artikel 1:
Je wordt als lid ingeschreven wanneer je het lidmaatschapsformulier ondertekent en akkoord gaat met de hierna vermelde algemene voorwaarden.

Artikel 2:
Het lidmaatschap start altijd voor minimaal 3 maanden en gaat in op de eerste dag van de nieuwe maand.

Artikel 3:
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Train Smart om doorlopend incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Train Smart. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. De incasso vindt altijd plaats in het begin van de maand. Mogelijke betalingsachterstanden dienen op eerste verzoek omgaand te worden vereffend. Indien betaling desondanks uitblijft, is Train Smart gerechtigd over te gaan tot (gerechtelijke) invordering, waarbij alle extra invorderingskosten door de wanbetaler verschuldigd zullen zijn. De kosten belopen minimaal een bedrag van €250,-.

Artikel 4:
Wanneer je wilt stoppen, dien je dit één kalendermaand van te voren aan te geven. Dit gaat altijd in op de eerste dag van de maand. Afmelden dient altijd schriftelijk te gebeuren. Wanneer jij je niet in overeenstemming met de genoemde voorwaarde hebt afgemeld, blijf je contributie plichtig en wordt jouw lidmaatschapsbijdrage automatisch geïncasseerd.

Artikel 5:
Train Smart behoudt zich het recht voor, om jaarlijks de tarieven (naar aanleiding van de indexverhoging) te verhogen. Dit gebeurt telkenmale in de maand januari.

Artikel 6:
Train Smart is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal en schade zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan goederen van de Leden. Train Smart is ook niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van leden en gaat ervan uit dat het nieuwe lid in goede lichamelijke conditie verkeert. Bij enige twijfel kan men altijd terecht bij een van de instructeurs. Bij ernstige twijfel: raadpleeg (evt. in overleg met de instructeur) hierover je eigen huisarts of fysiotherapeut.

Artikel 7:
Train Smart maakt gebruik van een hele handige app. In deze app kun je heel duidelijk zien hoeveel lessen (credits) je in een bepaalde periode over hebt. Zorg dat je deze credits opmaakt voor het verstrijken van het einde van een bepaalde periode. Je kunt elke maand muteren naar een ‘voordeliger’ lidmaatschap mocht dit op een gegeven moment niet lukken.

Artikel 8:
In verband met feestdagen en vakanties behoudt Train Smart het recht om op deze dagen te sluiten. Indien dit van toepassing is, zullen we je er tijdig van op te hoogte brengen, zodat je tijdig eventuele lessen anders kunt inplannen.

Artikel 9:
Train Smart behoudt zich verder het recht voor het lesrooster aan te passen en eventuele instructeurs te wijzigen. Wij proberen dit uiteraard tot een minimum te beperken.

Artikel 10:
Train Smart behoudt zich tevens het recht voor eventuele wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Dit laatste gebeurt alleen wanneer de bedrijfsleiding daar een dringende noodzaak voor heeft. De leden worden hierover omgaand geïnformeerd.

Artikel 11:
Je kunt je lidmaatschap bevriezen voor minimaal 2 maanden en maximaal 12 maanden om de volgende redenen:

    • Bij (ernstige) ziekte (medisch attest vereist)
    • Bij zwangerschap
    • Bij bijzondere zakelijke verplichtingen (alleen na overleg met en met instemming van Train Smart)

Artikel 12:
Wanneer je lid wordt van Train Smart, krijg je een pasje uitgereikt om de aanwezigheid te registreren. Hier betaal je € 10,- borg voor. Wanneer je je pasje kwijtraakt of wanneer deze door onzorgvuldig handelen niet meer functioneert, worden je € 10,- in rekening gebracht voor de aanmaak van een nieuw pasje.